BG | EN

Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни е съобразена с изискванията на Регламент 2016/679 ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните”/ GDPR), във връзка с обработването на личните данни и Закона за защита на личните данни, както и други специални изисквания на приложимите за дейността ни нормативни актове, вкл. но не само: Закона за хазарта, Закона за мерките срещу изпиране на пари, подзаконовите нормативни актове, както и приетите от Държавната комисия по хазарта задължителни игрални условия, правила и изисквания за организираните хазартни игри от дружествата, работещи под търговската марка Inbet (наричани в настоящата политика за краткост „Inbet”).

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася до обработването на лични данни на физически лица за целите на участие и получаване на парични и предметни печалби от игрите наземно в игралните зали, организирани от дружествата работещи под марката Inbet.

 

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато посетите наша игрална зала за целта на предоставяне на услуга, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. В случай че не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да Ви предоставим съответната услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

При посещение на игрални зали

Имена и дата на раждане, за да можем да установим Вашата самоличност и да участвате в бонус игри, като същевременно изпълним наши законови задължения;

>  електронна поща за получаване на маркетинг ъобщения;

>  телефонен номер за получаване на маркетинг съобщения;

> ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер и данни по лична карта, както и гражданство – единствено при изплащане на спечелени суми над 2000 евро.

>  Записи от видео камери, когато посещавате нашите обекти с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност и/или изпълнение на нормативно задължение.

Целта при обработването на Вашите данни

В повечето случаи личните данни се изискват, за да спазим законово задължение, за изпълнение на договор или въз основа на законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се за това. Личните данни, които събираме и обработваме най-често са за следните цели:

При осъществяване на дейността ни, ние изискваме и обработваме данни въз основа на редица нормативно установени задължения, като:

 • Закон за хазарта, Закон за мерките срещу изпиране на пари, подзаконови нормативни актове, както и приетите задължителни игрални условия, правила и изисквания за организираните хазартни игри;
 • Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни институции и регулаторни органи;
 • задължения за извършване на видеонаблюдение в нашите игрални зали;
 • задължения за предоставяне на информация на съда и органи на реда.
 

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

Когато обработваме данните Ви за целите на директен маркетинг за наши продукти и услуги, както и за участие в бонус игри и томболи, ще ни е необходимо Вашето изрично съгласие.

Обработване на данните въз основа на наш законен интерес

 • извършване на видеонаблюдение в нашите административни обекти;
 • извършване на звукозапис при осъществяване на телефонен разговор с кол центъра, с цел подобряване на качеството на предоставяните услуги, както и разрешаване на възникнали спорове и защита на легитимни интереси.

С кого можем да споделяме Вашите данни?

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим законови изисквания. В зависимост от игрите организирани от Inbet, в които взимате участие, бихме могли да предоставим Вашите данни на следните категории получатели:

 • Национална агенция за приходите и Държавна агенция „Национална сигурност“, в изпълнение на нормативно установени изисквания и задължения, свързани с провежданите хазартни игри. Тези органи имат право да получават информация относно регистрираните потребители, направените залози, изплатени печалби, както и други данни, в предвидените от закона случаи и форма;
 • Банки, платежни институции, дружества за пощенски парични преводи, идентифицирани конкретно, в съответните правилата за организиране и провеждане на игрите, в изпълнение на изискванията и задълженията за извършване на залози и изплащане на печалби;
 • Доставчици на системи/услуги за осигуряване на игрите, управление и поддръжка на дейността и качеството на услугите, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които имаме сключен договор (напр. доставчици на ИТ, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка, доставчици на предметни награди, и др.), в изпълнение на изискванията и задълженията за поддръжка на нормативно установените функционалности на системата, идентифициране на участниците, извършване на залози, определяне на резултати и изплащане на печалби;
 • Държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. ММС, ДКХ, НАП, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД и др.), ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за: изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер; при отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.; разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 

Inbet използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Част от тези получатели на лични данни могат да бъдат:

 • куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от Inbet, хостинг компании и търговски агенти и др.

Информация за нас

Личните данни на участниците в организираните игри, могат да се обработват от следните администратори:
Когато участвате в хазартни игри в наши игрални зали, данните се обработват от „КАЗИНО ИНБЕТ“ ЕООД, ЕИК: 205767733, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян“ 44А.

Технически и организационни мерки за сигурност

За да осигурят максимално ниво на защита на личните данни на субектите, INBET, прилага следните технически и организационни мерки за сигурност, като:

 • Защита на събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка;
 • Поддръжка на сигурни компютърни системи, чрез които се обработват лични данни. Към нашите системи се прилагат адекватни контролни механизми за разделянето и управлението на данните;
 • Приемане на строги политики и процедури, приложими към персонала ѝ за минимизиране на рисковете от обработването на лични данни;
 • Служителите на Inbet са запознати с приложимите правила и са обучени да обработват личните данни при полагане на най-големи грижи и съобразяване с наложени добри практики;
 • При осъществяване на своята дейност, Inbet работи единствено с утвърдени организации и избягва работа с компании, за които смята, че могат да застрашат сигурността на личните данни на лицата;
 • Възприети добри практики при въвеждането и администрирането на системите за сигурност и проследяване технологичните развития по отношение на възможни рискове за сигурността на информацията в компанията;
 • Съблюдаване сигурността на компютърните системи и личните данни, които се съдържат в тях, включително възможностите за достъп до отделни видове лични данни от нейните служители;
 • Осигуряване достъп само до тези лични данни, които са необходими за извършването на работата на съответния служител.
 

Дружествата, работещи под марката INBET са приели процедури за ефективно разпознаване, докладване и разследване на нарушения на сигурността на личните данни. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, всяко едно от дружествата ще предприеме незабавни действия по ограничаване ефекта на нарушението, както и по информиране на засегнатите субекти на данните и надзорния орган за защита на личните данни.

Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?

Вашите права

Вие разполагате с право на информация, достъп и получаване на копие на Вашите лични данни, които се обработват от INBET. Ако вярвате, че информация за Вас, с която INBET разполага, е неточна или непълна, можете да заявите редактиране на Вашите лични данни. Право на коригиране или актуализиране на предоставените от Вас лични данни можете да упражните и чрез достъп до потребителския си профил в интернет страницата на Inbet.

Освен това, Вие имате право:

 • на възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да изискате ограничения върху обработването на Вашите лични данни; и/или
 • да оттеглите съгласието си, когато Inbet обработва личните Ви данни въз основа на съгласие (без такова оттегляне да засяга законността на обработване, извършено преди оттеглянето);
 • на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg).
 

Inbet ще изпълни искания, оттегляния или възражения, съгласно изискванията на приложимите правила за защита на лични данни, но тези правила не са абсолютни: те не винаги са приложими и е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто разбиране на Вашето искане. Когато сте упражнили повторно право на достъп до информация или копие на данните в машинно четлив формат, Inbet може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи, необходими за предоставянето им.

Как да ги упражните?

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 • По електронен път на следния имейл адрес: [email protected].
 • В централното управление на Inbet на адрес: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост-2“, ул. „Свети Киприян”44A
 

Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

 • Идентификация на лицето – имена и ЕГН;
 • Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 • Искане – описание на искането.
 

Inbet предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец от получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. INBET информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Inbet не е задълженo да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично.

Употреба на бисквитки

Inbet събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, като повече информация можете да намерите в Политиката за бисквитките на сайта на Inbet.

Град
Град